ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Ventas

Asistencia para realizar compras.

 Tecnica

Soporte sobre instalaciones y consultas técnicas del streaming

 Administracion

Atencion de cuestiones atenientes a facturaciones, cobros, acreditaciones de pagos

 Solicitud de contraseña

Pedidos de contraseñas para clientes registrados